logo
Back

Пенсия

Изискванията за достъп до пенсионни обезщетения в Австрия са:

  1. Пенсионна възраст: Жени над 60 години и мъже над 65 години.

Внимание! Пенсионната възраст за жени ще бъде постепенно увеличена от 60 на 65 години от 2024 г. (това засяга жените, родени след 1 януари 1964 г.; пенсионната възраст за жени родени след 30 юни 1968 г. е 65 години).

  1. Минимален осигурителен стаж: обикновено е 15 години за осигурените лица1, родени след 1 януари 1955г. Минималният осигурителен стаж, също се счита за валиден, ако към референтната дата (денят в който се проверява правото на пенсия) са налице най-малко 180 месеца осигурителен стаж (от тях най-малко 84 месеца трудова заетост).

Размерът на пенсията се определя според продължителността на стажа и размера на вноските.

1 Социално осигуряване за самонаети лица, редовна пенсия за старост (Sozialversicherung der Selbständigen, Reguläre Alterspension) SVS достъп на 21.07.2023.